Полезно в ДВ (бр. 72 от 31.08.2021 г.)

В брой 72 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Промените са направени във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 и бр. 44 от 2019 г.) и практиката по прилагането на действащата от 2017 г. до този момент наредба.

Направени се следните по-съществени промени:

– посочват се изискванията, които се прилагат за определяне на задължените лица, за чиято сметка се извършва отстраняването на грешката в кадастралната карта след одобряването ѝ;

– определя се начинът на уведомяване на заинтересованите лица при започване на производство за изменение при непълнота или грешка, или явна фактическа грешка, за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота;

– намалява се административната тежест за гражданите и бизнеса: не се издава документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра; проверката за нанесените новопостроени или преустроени сгради в кадастъра се извършва служебно от органите, въвеждащи сградите в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на кадастъра;

– въвежда се изискването – правоспособните лица по кадастър да подписват проектите за изменение с квалифициран електронен подпис;

–  премахва се изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи;

–  изменят се дефинираните допустими стойности за определяне на точността на нанесените поземлени имоти и сгради в кадастралната карта;

– отпада изискването за предоставяне на данни от ведомства и общини само до СГКК по местонахождение на имота, за който се отнасят данните;

–  условията, при които се установява наличието на явна фактическа грешка и начина за нейното отстраняване, са уточнени и детайлно разписани;

–  продължава се срокът за осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра до 31.12.2023 г.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана е Програмата между Министерството на културата на Република Бълга­рия и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Черна гора за сътрудничество в областта на културата за периода 2021 – 2023 г.

Дейностите, предвидени в Програмата, целят активизирането на сътрудничеството в областта на музиката, театъра, изобразителното изкуство, кинематографията, както и в областта на книгоиздаването и разпространението на книги.

Сътрудничеството обхваща и областта на нематериалното културно наследство, народната музика и танци. В програмата са планирани и общи дейности в областта на консервацията на недвижимото културно наследство, както и подкрепа в областта на творческите индустрии.

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.