Полезно в ДВ (бр. 64 от 03.08.2021 г.)

В брой 64 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 71 от 22 юли 2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите.

С наредбата се постига завършване на националната правна уредба на системата на управление на застрахователите и презастрахователите в съответствие с Кодекса за застраховането и с насоките на Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Благодарение на нея  се създават условия за по-добро управление на рисковете, пред които са изправени българските застрахователи и презастрахователи, и се засилват гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България.

С наредбата Комисията за финансов надзор въвежда в националната правна уредба на застраховането и презастраховането следните насоки на EIOPA, които е обявила, че възнамерява да спазва в надзорната си практика по отношение на системата на управление на застрахователите и презастрахователите: Насоки относно системата на управление (EIOPA-BoS-14/253 BG) и Технически анекс към тях, Насоки относно собствената оценка на риска и платежоспособността (EIOPA-BoS-14/259 BG), Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия (EIOPA-BoS-12/069 BG), Насоки за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги (EIOPA-BoS-20-002) и Насоки за сигурност и управление на информационните и комуникационните технологии (EIOPA- BoS-20/600).

В настоящия брой се изменя и допълва На­редба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по пър­вично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с измененията и допълненията в Закона за електронните съобщения, обнародвани в ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., с които българското национално законодателство е приведено в съответствие с новата регулаторна рамка на Европейския съюз в областта на електронните съобщения.

 

 

 

 

Коментарите са затворени.