Държавен вестник, брой 71 от 27.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 71 от 27.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 71 от 27.08.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането от народните представители Велизар Шаламанов и Калоян Янков към служебния министър на отбраната Георги Панайотов относно реализация на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 и оценка на изпълнението на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 от 23.08.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2011 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 от 25.08.2021 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
НАРЕДБА № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здраве- опазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
НАРЕДБА № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Комисия за финансов надзор

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания
НАРЕДБА № 3 от 5.03.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2021 г.

 

Коментарите са затворени.