Полезно в ДВ (бр. 63 от 30.07.2021 г.)

В брой 63 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.

            С наредбата се определят ясни критерии по отношение на наименованията, състава и характеристиките, етикетирането на казеините и казеинатите (млечни белтъци), предназначени за консумация от човека, както и методите за вземане на проби и методите за техния анализ. По този начин на бизнес операторите ще се предоставя информацията, която им е необходима за правилното определяне и етикетиране на казеините и казеинатите. С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.

В този брой се изменя Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисква­ния, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътреш­ният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

        Промените са изготвени във връзка с необходимостта да се преодолеят съществуващи затруднения на лечебните заведения при изпълнение на изискванията към нивата на компетентност на структурите, свързани с изисквания за наличие на минимален брой лекари и минимален брой лекари със специалност. Тези изисквания са включени и в медицинските стандарти, поради което се явяват затруднения в практикуването на медицинските специалности/дейности, по които има утвърдени стандарти.

Целта на направените промени е да се премахнат чисто количествените изисквания към брой на персонала, работещ по отделните медицински специалности/дейности в лечебните заведения за болнична помощ, установен в зависимост от нивото на компетентност, както и да се премахнат изискванията към конкретни нива на компетентност по отношение на структурите, които се изискват, за да осигурят оптимално дейностите в обхвата на съответната специалност/дейност.

 

 

 

Коментарите са затворени.