Полезно в ДВ (бр. 62 от 27.07.2021 г.)

В новия брой 62 на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение на НС за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и шестото Народно събрание. Комисията ще е в състав от 18 народни представители, избрани на паритетен принцип – по трима от всяка парламентарна група. Комисията следа да изработи проекта на Правилник в срок до 27 юли 2021 г. включително. След това народните представители могат да правят нови предложения в срок до 2 дни, като Комисията разглежда и обсъжда предложенията, изготвя и внася съответен доклад.

В новия брой на са обнародвани още три решения на НС за създаване на други три комисии, както следва: Решение за създаване на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията (председател на комисията – Николай Хаджигенов; Комисията се създава за срок от три месеца), Решение за създаване на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години (председател на Комисията – Мая Манолова; Комисията се създава за срок от шест месеца) и Решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк „Росенец“, в района на нос „Чукалята“, гр. Бургас (председател – Калоян Янков; Комисията се създава за срок от три месеца).

В същия брой са обнародвани и промени, с Постановление № 243 от 22 юли 2021 г., в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим и в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Целта е да се отразят нововъведенията, които са възпроизведени в последната редакция на Визовия кодекс на ЕС. Във връзка с поддържане на готовността ни за присъединяване към Шенгенското пространство следва да се извърши хармонизация на националното законодателство с шенгенските критерии и по-специално по отношение на единната такса за краткосрочни визи, както и издаването на многократни краткосрочни визи. С изменението на Наредбата се предвижда уеднаквяване на периода на престой, съгласно европейското законодателство, като изчисляването в месеци е заменено с дни; промени в образеца на заявлението за издаване на виза и формуляра за отказ и др. Сред промените в Тарифа № 3 е и намаляване от 15 лв. на 5 лв. таксата за удостоверяване с „Apostille” на документи, издадени от български учреждения съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

 

 

В брой 62 на „Държавен вестник“ се изменя и Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Изменението запълва нормативна празнота по отношение реда за унищожаване на отнетия в полза на държавата тютюн в случаите по чл. 44, 44а и 44б от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Съгласно чл. 45 от същия закон тютюнът се унищожава при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, като разходите по унищожаването са за сметка на нарушителя. Унищожаването на тютюна по установения ред ще сведе до минимум риска той да бъде повторно използван, независимо с каква цел.  С настоящите промени е предвидено тютюна да се унищожава в обекти, за които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци; унищожаването на отпадъците от тютюна ще се извършва в присъствието на служители, определени със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ или упълномощено от него длъжностно лице; за извършеното унищожаване се съставя протокол, който се подписва от представител/и на лицето, в чийто обект се извършва унищожаването.

 

 

В същия брой е обнародвано и Решение на Министерския съвет № 523 от 22 юли 2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година. Съгласно него 510 училища със статут на иновативни през следващата учебна година, те са от 137 общини в 28 области. Предложените иновации са свързани с нови методи на преподаване, въвеждане на иновативни елементи в организацията или съдържанието на обучението, нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда, както и с разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми. 73 училища получават статут на иновативни за първи път. В 437 иновациите продължават от предходни години. От списъка отпадат 64 училища. В повечето от тях иновациите са приключили, а три ги прекратяват по решение на педагогическите колективи и Регионалните управления на образованието.

Коментарите са затворени.