Полезно в ДВ (бр. 61 от 23.07.2021 г.)

В брой 61 на “Държавен вестник” е обнародвана нова НАРЕДБА № 11 от 14.07.2021 г. на Министерство на земеделието, храните и горите за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора.

С прилагането на акта ще се сведе до минимум вероятността от попадането на храни на пазара, добити от животни, които са били подложени на незаконно третиране и по този начин ще се осигури по-високо ниво на защита на здравето на потребителите.

С тази наредба се определят мерките за контрол, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага за мониторинг на субстанциите и групите остатъци, изискванията към системите за самоконтрол за остатъци на собствениците на животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора и мерките, които БАБХ предприема при съмнение или установяване на нарушение. С това се цели високо ниво на защита здравето на потребителите и недопускане на възможността от попадането на храни на пазара, добити от животни, които са били подложени на незаконно третиране.

В новия брой на ДВ е обнародвана и нова НАРЕДБА № 15 от 08.07.2021 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“. С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Коментарите са затворени.