Полезно в ДВ (бр. 60 от 20.07.2021 г.)

В брой 60 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 70 от 29 юни 2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания.

С наредбата се определят изисква­нията към формирането и поддържането на фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и фондовете за разсрочени плащания, изчисля­ването на изискуемия размер на средствата в тях и превишението му, допълването на фон­довете и освобождаването на средства от тях.

Регламентира се изискуемият размер на фондовете за извършване на плащания, възлизащ на задълженията към пенсионерите, лицата с разсрочени плащания и техните наследници, включително по съответната аналитична сметка за неразпределения доход от инвестиране на постъпилите във фондовете средства от индивидуалните партиди, предназначен за съхраняване на размера на плащанията при непостигане на очакваната доходност.

С оглед отражението на посочените задължения върху месечните отчети на фондовете за извършване на плащания се изисква тяхното изчисляване преди внасянето на отчета на съответния фонд за месец декември на годината, за която се отнася изчисляването им.

В този брой се изменя и допълва Правилникът за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

Прецизира се дейността на Длъжностното лице по защита на личните данни. ДЛЗЛД ще бъде на пряко подчи­нение на управителя на НЗОК и ще участва по подходящ начин при решаването на всички въпроси, свързани със защитата на личните данни в НЗОК. ДЛЗЛД ще изпълнява задачите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), и ще осигурява законосъобразното обработване на лични данни в НЗОК, като работи в тясно сътрудничество с всички звена в НЗОК.

Създава се нов раздел – Служител по мрежова и информационна сигурност. Той ще осъществява дей­ността по прилагане на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички струк­тури, програми, дейности и процеси в НЗОК.

 

 

 

 

Коментарите са затворени.