Нова eвропейска финансова практика – юли 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-521/19 от 1 юли 2021 година

Данък върху добавената стойност – Данъчна ревизия – Предоставяне на услуги в рамките на дейност като посредник за артисти — Сделки, подлежащи на облагане с ДДС – Сделки, които не са били декларирани пред данъчната администрация и за които не е издадена фактура – Установяване на данъчната основа на данъка върху доходите – Принцип на неутралитет на ДДС – Включване на ДДС в установената данъчна основа

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчна основа. Kогато данъчнозадължените по ДДС лица чрез измама нито са декларирали пред данъчната администрация наличието на сделка, нито са издали фактура, нито са посочили доходите, получени във връзка с тази сделка в декларация относно преките данъци, при установяването от съответната данъчна администрация, в рамките на извършване на проверка на такава декларация, на платените и получените суми във връзка с разглежданата сделка, те трябва да се считат за представляващи цена с вече включен ДДС.

Спор по повод установяване на задължения и налагане на санкции в рамките на акт за определяне на данъчно задължение във връзка с дължимия данък върху доходите на физическите лица.

дело С-428/19 от 8 юли 2021 година

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги – Водачи на превозни средства за международни автомобилни превози – Спазване на минималните ставки на заплащане в държавата на командироване – Дневна надбавка – Възнаграждение, предоставяно на работниците според изразходваното гориво

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Когато установен в дадена държава членка работодател не е спазил разпоредбите на друга държава членка, отнасящи се до минималната работна заплата, командированите работници от първата държава членка могат да се позовават на това обстоятелство в спор с този работодател пред съд на тази първа държава членка. Добавката за икономия на гориво, която понякога се плаща е такава, че да застраши пътната безопасност.

Спор между O, P и R и Ra по повод на отправеното от първите, в качеството им на водачи на превозни средства за международни автомобилни превози, искане до техния работодател Ra да им изплати за прослуженото във Франция време заплата, при която се взема предвид френската минимална работна заплата.

дело С-695/19 от 8 юли 2021 година

Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Пропорционално приспадане — Право на приспадане — Удължаване на гаранцията на домакински електроуреди и други стоки в областта на информатиката и телекомуникациите — Понятия „застрахователни сделки и за свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“ и „финансови сделки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сделки по посредничество при продажба на удължени гаранции, извършени от данъчнозадължено лице в рамките на основната му дейност, състояща се в продажбата на електроуреди и на други стоки в областта на информатиката и телекомуникациите. Сума на оборота във връзка с тези операции, изключена от знаменателя на дробната величина, служещ за изчисляване на подлежащата на приспадане част, посочена в Директивата за ДДС.

Понятия „застрахователни сделки и за свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“ и „финансови сделки“.

Спор във връзка с приспадането на данъка върху добавената стойност, платен по получени доставки за сделки по продажба на удължени гаранции.

дело С-241/20 от 15 юли 2021 година

Свободно движение на капитали – Данък върху доходите – Законодателство за избягване на двойното данъчно облагане – Доходи, получени в държава членка, различна от тази по пребиваване – Правила за изчисляване на данъчното освобождаване в държавата членка по пребиваване – Загуба на част от някои данъчни предимства

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно движение на работници. Данъчна уредба на държава членка, чието прилагане води до това данъчнозадължено лице, което пребивава в тази държава членка — при изчисляване на данъка му върху доходите в посочената държава членка — да губи част от предоставените от нея данъчни предимства, тъй като това данъчнозадължено лице получава възнаграждение за упражняване на трудова дейност в друга държава членка.

Спор във връзка със загубата на част от данъчните предимства, на които B щеше да има право, ако беше получил всичките си доходи в Белгия.

дело С-535/19 от 15 юли 2021 година

Гражданство на Съюза — Право на пребиваване за повече от три месеца — Условие за притежаване на пълно здравно застрахователно покритие — Гражданин на държава членка без икономическа дейност, законно пребиваващ на територията на друга държава членка — Отказ на приемащата държава членка да включи това лице в своята обществена здравноосигурителна система

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки. Икономически неактивен гражданин на Съюза, напуснал своята държава членка по произход, за да се установи в приемаща държава членка с цел събиране на семейството. Национално законодателство, което изключва от правото да бъдат осигурени в рамките на обществената здравноосигурителна система в приемащата държава членка, за да се ползват от здравни услуги, финансирани от тази държава, икономически неактивните граждани на Съюза, които са граждани на друга държава членка.

Спор между A и Министерство на здравеопазването по повод отказа на последното да включи А в обществената здравноосигурителна система и да му издаде европейска здравноосигурителна карта.

дело С-742/19 от 15 юли 2021 година

Организация на работното време — Членове на въоръжените сили — Приложимост на правото на Съюза — Дейности на военнослужещите — Дежурство във военни съоръжения — Спор относно трудовото възнаграждение на работника — Понятия „работник“, „работно време“ и „период на дежурство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Дежурство, носено от военнослужещ в мирно време, което е изключено от приложното поле на Директива 2003/88 относно някои аспекти на организацията на работното време. Период на дежурство, през който военнослужещият е длъжен да остане в казармата по назначението си, но не извършва реална трудова дейност. Период на дежурство, който се счита за работно време.

Понятия „работник“, „работно време“ и „период на дежурство“.

Спор във връзка с допълнително възнаграждение за извънреден труд.

съединени дела С-804/18 и C-341/19 от 15 юли 2021 година

Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Забрана на дискриминация, основана на религия или убеждения — Вътрешно правило на частно предприятие, което забранява на работното място видимото носене на какъвто и да било политически, философски или религиозен символ или носенето на очевидни и големи по размер политически, философски или религиозни символи — Претегляне на свободата на религия и на други основни свободи — Законност на възприетата от работодателя политика на неутралитет — Необходимост да се докаже наличието на неблагоприятни икономически последици за работодателя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Хартата на основните права. Разлика в третирането, непряко основана на религията и/или на пола и произтичаща от вътрешно правило на предприятие, което забранява на работниците да носят какъвто и да било видим символ на политически, философски или религиозни убеждения на работното място, може да бъде обоснована с волята на работодателя да провежда политика на политически, философски и религиозен неутралитет спрямо своите клиенти. Национални конституционни разпоредби, които защитават свободата на религията, които могат да се вземат предвид като по-благоприятни разпоредби от Директива 2000/78.

По дело C-804/18

Спор между I и неговия работодател W по повод освобождаването на I от изпълнение на задълженията й вследствие на нейния отказ да се съобрази със забраната, наложена от W на неговите служители, да носят на работното място какъвто и да било видим символ от политическо, философско или религиозно естество, когато са в контакт с родителите или с техните деца.

По дело C-341/19

Спор между дружество M и неговата служителката M във връзка със законосъобразността на даденото й от M нареждане да се въздържа от носене на работното място на очевидни и големи по размер политически, философски или религиозни символи.

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“

Коментарите са затворени.