Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 60 от 20.07.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 172 за освобождаване на Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Екваториална Гвинея
УКАЗ № 173 за назначаване на Янко Василев Йорданов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Екваториална Гвинея със седалище в гр. Абуджа, Федерална република Нигерия
УКАЗ № 174 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ел Салвадор
УКАЗ № 175 за назначаване на Милена Георгиева Иванова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ел Салвадор със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати
УКАЗ № 176 за освобождаване на Василий Христов Такев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кабо Верде
УКАЗ № 177 за назначаване на Иван Ангелов Найденов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кабо Верде със седалище в гр. Лисабон, Португалската република
УКАЗ № 178 за награждаване на Богдан Василев Николов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 179 за освобождаване на Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бенин
УКАЗ № 180 за назначаване на Янко Василев Йорданов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бенин със седалище в гр. Абуджа, Федерална република Нигерия
УКАЗ № 181 за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и шесто Народно събрание на 21 юли 2021 г. от 9,00 ч.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 15.07.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 2009 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на дейностите по изпълнение на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 15.07.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия, приет с Постановление № 305 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 93 от 2016 г.)
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Първомай за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 15.07.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 от 15.07.2021 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета по животновъдство
ПРАВИЛНИК за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания
НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства18
НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване19
НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
НАРЕДБА № 59 от 4.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 60 от 2.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд
НАРЕДБА № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 3265 от 11.03.2021 г. по административно дело № 4114 от 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 8320 от 08.07.2021 г. по административно дело № 4664 от 2021 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 474-НС от 15.07.2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 475-НС от 16.07.2021 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс

 

Коментарите са затворени.