Полезно в ДВ (бр. 51 от 18.06.2021 г.)

В днешния 51-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците и влиза в сила от днес.

Законът има разпоредба, според която държавата предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Туроператорите, допустими кандидати за средствата за безвъзмездна финансова помощ, ще кандидатстват по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции. Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар на Общността.

Обнародвана е нова Наредба № 11 от 7 юни 2021 г. за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях във връзка с новия Закон за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 2020 г.). Наредбата не въвежда изцяло нови изисквания спрямо бизнес операторите, извършващи този вид дейност, различни от тези, които към момента са регламентирани. Предвижда се, че регламентираните изисквания не се прилагат за храни, облъчени с йонизиращо лъчение, получено от измервателни или контролни прибори, при условие, че погълната доза е по-малка от 0,01 Gy неутрони или 0,5 Gy във всички други случаи, при максимално ниво на радиационната енергия 10 MeV при рентгеново лъчение, 14 МeV при неутрони и 5 MeV при други случаи, както и за обработени храни с йонизиращо лъчение, които се приготвят за пациенти, изискващи стерилни диети по медицинско предписание.

В неофициалния раздел са обнародвани няколко акта на Комисията за защита на конкуренцията: Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията, Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции, Правила за прилагане на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции, Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията и Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията.

Коментарите са затворени.