Полезно в ДВ (бр. 50 от 15.06.2021 г.)

В новия 50-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, с които се гарантират средства за книжки за всички деца в задължителна предучилищна подготовка на 4- годишна възраст. В момента се осигуряват безплатни книжки за децата, които са на 5 и 6 години. Промените са насочени към успешно включване на всяко дете на 4-годишна възраст в системата на предучилищното образование до постъпването му в първи клас и са пряко свързани с политиката на Министерството на образованието и науката за всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно образование.

 Изменена е и Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Предвидено е удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2021 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от 31 юли на 24 септември 2021 г. По този начин ще се осигури допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите за преодоляване на предизвиканите от Ковид пандемията затруднения при набавянето на всички изискуеми документи, които следва да бъдат приложени към заявлението. Предвидени са и технически корекции в разпоредбата, отнасяща се до подаването на заявление за окончателно плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Целта на тази корекция е да се прецизира текстът за изискуемите документи.

Коментарите са затворени.