Държавен вестник, брой 51 от 18.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 51 от 18.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 51 от 18.06.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 154 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград,на 3 октомври 2021 г.
УКАЗ № 157 за освобождаване на Атанас Ангелов Атанасов от длъжността председател на Държавна агенция„Разузнаване“
УКАЗ № 158 за назначаване на Антоан Любомиров Гечев за председател наДържавна агенция „Разузнаване“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 15.06.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците

Министерство на вътрешните работи

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 11 от 07.06.2021 г. за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
НАРЕДБА № 6 от 28.03.2002 г. за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им

Министерство на финансите

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите
НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията33
ПРОГРАМА за освобождаване от санкция или намаляване на санкции
ПРАВИЛА за прилагане на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции41
ПРАВИЛА за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията
ПРАВИЛА за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията51

 

Коментарите са затворени.