Полезно в ДВ (бр. 45 от 28.05.2021 г.)

В брой 45-ти на „Държавен вестник“ са обнародвани два президентски указа – Указ № 147 за освобождаване на Димитър Здравков Георгиев от длъжността председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Указ № 148 за назначаване на Пламен Кирилов Тончев на длъжността председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

 Изменена и допълнена е Заповед № РД-572 от 8.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Пирин“ предвид наличието на нови данни, отразени в актуалния стандартен формуляр с данни и оценки на защитена зона BG0000209 „Пирин“.

Коментарите са затворени.