Полезно в ДВ (бр. 44 от 25.05.2021 г.)

В новия 44-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Определение № 3 от 20 май 2021 г. по конституционно дело № 9 от 2021 г., с което Конституционният съд единодушно допуска до разглеждане по същество искането на ГЕРБ за отмяна на текстове от Изборния кодекс. Атакуваните текстове са свързани с машинното гласуване, с промените в структурата и състава на ЦИК, както и текст от преходните и заключителни разпоредби, в който е записано, че пропорционалната система за избори за парламент ще се прилага само до провеждането на първите редовни избори за народни представители.

Изменена е Наредба № 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка и от 4 юни Българската народна банка ще приема за свръхрезерв на банките превишението на наличностите, държани в резервни активи над изискуемия размер на задължителните минимални резерви.

Обнародвано е решение на Централната избирателна комисия от 20 май 2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Коментарите са затворени.