Полезно в ДВ (бр. 41 от 18.05.2021 г.)

В днешния 41-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 7 от 11 май 2021 г. по конституционно дело № 4 от 2021 г., с което Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционен разследващия главния прокурор и обяви за противоречащи на Конституцията редица разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Мотивите на съда са, че създаването на фигура на прокурор по разследването срещу главния прокурор може да стане само с промени в Конституцията, а въвеждането му при действащия основен закон е конституционно нетърпимо. „Фигурата на прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник не би могла да бъде учредена без наличието на изрична конституционна уредба. Без промяна на Основния закон не може да се създаде държавен орган, който да бъде считан за част от прокуратурата, но същевременно да е изключен от общия ред за контрол в нейната вътрешна система, предвиден в Конституцията“, пише в решението на КС.

Промени има в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и те отразяват промените в структурата на Министерския съвет по силата на издадения от президента на Република България Указ за назначаване на служебно правителство.

Обнародван е нов Правилник за функциите и състава на Експертния съвет за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие, чиято цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната и жизнената среда от шум и по тази причина се регламентира извършването на оценка, управление и контрол на шума в околната среда, причинен от различни източници. Стратегическите карти за шум определят районите с констатирано превишаване на стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората и за които се прилагат планове за действие. Стратегическите карти за шум за агломерациите се възлагат за разработване от кметовете на общини и се одобряват от съответния общински съвет.

Коментарите са затворени.