Държавен вестник, брой 43 от 21.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 43 от 21.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 43 от 21.05.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing

Президент на Републиката

УКАЗ № 142 за определяне на Димитър Желязков Стоянов и Стефан Димитров Годжевъргов за представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет
УКАЗ № 166 от 4.08.2017 г. за определяне за представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет и отменяне на Указ № 62 от 25 януари 2017 г. на президента на Републиката

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 6 от 11.05.2021 г. по конституционно дело № 15 от 2020 г.
ЗАКОН за съдебната власт

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 17.05.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 17.05.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 10 от 5.05.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия“

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания
НАРЕДБА № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания
РЕШЕНИЕ № 30-МИ от 18.05.2021 г. относно изменение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1833-МИ от 07.07.2020 г., изменени с Решение № 1928-МИ от 14.01.2021 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 1833-МИ на ЦИК от 7.07.2020 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-560 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Остров Вардим“
ЗАПОВЕД № РД-564 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Сребърна“

 

Коментарите са затворени.