Държавен вестник, брой 40 от 14.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 40 от 14.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 40 от 14.05.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 133 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г.
УКАЗ № 134 за освобождаване на Ангел Христов Чолаков от длъжността постоянен представител на РепубликаБългария към ЮНЕСКО
УКАЗ № 135 за назначаване на Николай Милков Милков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF)

Българска народна банка

НАРЕДБА № 8 от 27.04.2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал
НАРЕДБА № 8 от 24.04.2014 г. за капиталовите буфери на банките
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
НАРЕДБА № 4 от 21.12.2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
НАРЕДБА № 7 от 24.04.2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
НАРЕДБА № 20 от 24.04.2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 135 на БНБ от 27.04.2021 г. за пускане в обращение от 21.06.2021 г. сребърна възпоменателна монета „100 години Национална музикална академия“

 

Коментарите са затворени.