Държавен вестник, брой 37 от 07.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 37 от 07.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 37 от 07.05.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 117 за награждаване на Хикмет Ахмедов Мехмедов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 118 за награждаване на Адриана Димитрова Благоева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 119 за награждаване на Михаил Любенов Петров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 120 за награждаване на Любен Иванов Чаталов с орден „Св. св. Кирили Методий“ втора степен
УКАЗ № 122 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, на 27 юни 2021 г.
УКАЗ № 123 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, на 27 юни 2021 г.
УКАЗ № 124 за насрочване на частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград, на 27 юни2021 г.
УКАЗ № 128 за възлагане на парламентарната група „БСП за България“ да посочи кандидат за министър-председател

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 5 от 27.04.2021 г. по конституционно дело № 13 от 2019 г.
ЗАКОН за политическите партии
ИЗБОРЕН КОДЕКС

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 28.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 от 28.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2021 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 28.04.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
НАРЕДБА за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 от 28.04.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 28.04.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 от 29.04.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 29.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 403 от 28.04.2021 г. за признаване на Сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания“ за национално представителна организация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.50
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.50
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР
НАРЕДБА № 8121З-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Министерство на вътрешните работи
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.)
НАРЕДБА № 8121З-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 8 от 08.04.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“
НАРЕДБА № 77 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“71

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 04.03.2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг
НАРЕДБА № 1 от 4.03.2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 4931 от 19.04.2021 г. по административно дело № 1803 от 2021 г.
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин107

Поправки

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-10 от 01.04.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.107
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.107

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР108

 

Коментарите са затворени.