Държавен вестник, брой 36 от 01.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 36 от 01.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 36 от 01.05.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България
РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 121 за възлагане на кандидата за министър-председател Антоанета Андонова Стефанова да състави правителство

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 391 от 23.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна

Министерство на земеделието, храните и горите

ПРАВИЛНИК за дейността на Почивна база „Морско утро“ – гр. Китен
НАРЕДБА № 10 от 26.04.2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове
НАРЕДБА № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-6 от 20.04.2021 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително месечно възнаграждение на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за владеене на официалните езици на НАТО
НАРЕДБА № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
НАРЕДБА № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
НАРЕДБА № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Eвропейския съюз
НАРЕДБА № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз

 

Коментарите са затворени.