Полезно в ДВ (бр. 34 от 23.04.2021 г.)

В новия 34-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи. Мораториум се налага върху: възлагане на концесии; предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства; поемане и предоставяне на държавни заеми; промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, на държавните лечебни заведения за болнична помощ и на другите дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала; извършване на разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество, включително на държавните лечебни заведения за болнична помощ; избор или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности; назначения в държавната администрация.

Обнародван е нов Правилник за устройството и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища. Правилникът включва: осигуряване и настаняване на ученици за живеене и нощуване; създаване на условия за развитие на интересите, способностите, компетентностите на учениците и за изявите им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за кариерното им ориентиране; осигуряване възможности за самоподготовка на учениците, за консултации по учебни предмети и индивидуална работа; разработване и участие в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между общежитието, училището, семейството и социалната среда.

Промени има в Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, и те влизат в сила от днес. Създава се възможност за заявяване на административната услуга за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, по електронен път, с цел изпълнение на административната услуга в по-кратки срокове. Намалява се административната тежест по отношение на законовите изисквания за представяне на оригинали на документи при кандидатстване за оправомощаване за проверка на средства за измерване и по отношение на образователната квалификация на специалистите. Оптимизира се контролът върху зачислените на оправомощените лица знаци за удостоверяване на резултатите от проверка на средства за измерване. Въвеждат се допълнителни разпоредби, свързани с изискванията за периодичността на калибриране на еталоните и спомагателните средства за измерване.

Коментарите са затворени.