Полезно в ДВ (бр. 28 от 06.04.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, като във връзка с намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса в режима на категоризацията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, хижите, туристическите спални и прилежащите заведения отпадат изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Всички такси, които се събират по Закона за туризма, се привеждат в съответствие с методиката за тяхното изчисление, съгласно чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Нововъведени са такса за регистрация, вписване на обстоятелства и промени в Националния туристически регистър относно ски-училищата на основание чл. 143б от Закона за туризма, както и такса за регистрация за упражняване на дейност в стая за гости и апартамент за гости съгласно чл. 128, ал. 2 от Закона за туризма.

Обнародвана е нова Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, която влиза в сила от днес. С приемането на новия акт ще се постигане пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с разпоредбите на Закона за марките и географските означения, и ще се увеличи бързината и ефективността на процесите по регистрация на обектите. Лица, които имат интерес от това да регистрират марка или географско означение или да се регистрират като ползватели на географско означение, ще бъдат улеснени при реализирането на намерението си, тъй като ще могат да направят предварителна оценка на усилията и финансите, които ще са необходими за регистрацията.

Публикувана е и нова Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Министерският съвет, а не здравният министър вече ще решава кои медицински изделия да се изплащат с обществени средства. Те могат се финансират със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, от държавния бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, както и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

Промени има в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, касаещи подобряване на процесите по ценообразуване и реимбурсиране, оптимизиране процеса по проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти, сроковете за извършване, както и възможността за удължаване периода на проследяване за лекарствените продукти, за които поради малък брой пациенти събраната информация не е достатъчна за анализ. Прецизират се разпоредбите, касаещи възможността за увеличаване на цените на лекарствените продукти, за да се избегне противоречиво тълкуване. Въвежда се облекчен режим при някои лекарствени продукти, които подлежат на периодична проверка на цените в референтните държави. Това са лекарства, които нямат алтернатива или, ако имат – тя е с по-висока стойност, заплащана с публични средства.

 

Коментарите са затворени.