Държавен вестник, брой 35 от 27.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 35 от 27.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 35 от 27.04.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за отмяна на Великденската ваканция на Народното събрание за 2021 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 111 за награждаване на о. з. полковник проф. д-р Камен Сотиров Плочев с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 113 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, на 27 юни 2021 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 20.04.2021 г. по конституционно дело № 1 от 2021 г.
ЗАКОН за допълнение на Закона за задълженията и договорите
ЗАКОН за задълженията и договорите

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 от 22.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 22.04.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 от 22.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 от 23.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 23.04.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека
РЕШЕНИЕ № 387 от 23.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Орешака“, разположено в землището на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, на „ЕКО – ХИДРО – 90“ – ООД – гр. Пазарджик

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г. към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. Изменения в Анекси I, II, IV и V към MARPOL 73/78
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на правило 12 от Анекс I към MARPOL 73/78
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменение на Анекс II към MARPOL 73/78
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс IV към MARPOL 73/78
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс V към MARPOL 73/78
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
НАРЕДБА № 7 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник по комуникационни системи“

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Министерство на правосъдието

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 14406 от 20.11.2020 г. по административно дело № 8705 от 2019 г.
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин104

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2021 г.

 

Коментарите са затворени.