Държавен вестник, брой 34 от 23.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 34 от 23.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 34 от 23.04.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години
РЕШЕНИЕ за задължаване на министър-председателя Бойко Методиев Борисов да представи предложенията и мотивите в Националния план за възстановяване и устойчивост, внесен от Министерския съвет
РЕШЕНИЕ за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи

Президент на Републиката

УКАЗ № 112 за възлагане на кандидата за министър-председател Даниел Павлов Митов да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 16.04.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 31 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 20.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 20.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 21.04.2021 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за изпълнение на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 21.04.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 364 от 16.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Буните 2 – запад“ и морски плаж „Буните 2 – изток“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 365 от 16.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Устие на река Велека“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 366 от 16.04.2021 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Къмпинг юг“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 369 от 21.04.2021 г. за признаване на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за национално представителна организация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.27
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.27
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г. към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (32
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.32
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г. към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.41
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.41

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища
НАРЕДБА № 6 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Планински водач“
НАРЕДБА № 8 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия „Планински водач“

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите – членки на ЕС
НАРЕДБА № 77 от 31.05.2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите – членки на ЕС
НАРЕДБА № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 8 от 20.03.2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

 

Коментарите са затворени.