Държавен вестник, брой 32 от 16.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 32 от 16.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 32 от 16.04.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на секретари на Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 340 от 13.04.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Къмпинг Веселие“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 341 от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Феникс“, разположено в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен, на „МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, гр. Плевен
РЕШЕНИЕ № 342 от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – амфиболови гнайси, от находище „Беслен“, разположено в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград, на „Илинда“ – ЕООД, с. Марчево

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Ревизиран Анекс II към MARPOL 73/78)
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 6 от 26.03.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 4 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Икономист“
НАРЕДБА № 32 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Икономист“

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6808 от 08.06.2020 г. по административно дело № 9424 от 2019 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ) за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ) за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Разградския окръжен съд за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ за Силистренския съдебен район, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Търговище, за 2021 г.
СПИСЪК по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ на специалистите, утвърдени за вещи лица, за съдебния район на Шуменския окръжен съд за 2021 г.
СПИСЪК по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, 2020/2021 г., на специалистите, утвърдени за вещи лица, за съдебния район на Административния съд – Шумен
СПИСЪК за допълнение на Списъка на съдебните преводачи за нуждите на Националната следствена служба162

 

Коментарите са затворени.