Държавен вестник, брой 31 от 14.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 31 от 14.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 31 от 14.04.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 110 за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и пето Народно събрание на 15 април2021 г. от 9,00 ч.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 09.04.2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 от 09.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 09.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на стипендии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 09.04.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 09.04.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 от 09.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 09.04.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 09.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 09.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 09.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 от 09.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 от 09.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската национална телевизия за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 12.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 12.04.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г.
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 12.04.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Авиоотряд 28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавния авиационен оператор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 12.04.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване и устройства на самообслужване за организиране на лотарийни игри
НАРЕДБА за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване и устройства на самообслужване за организиране на лотарийни игри
НАРЕДБА за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
РЕШЕНИЕ № 314 от 09.04.2021 г. за признаване на Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ за национално представителна организация
РЕШЕНИЕ № 315 от 09.04.2021 г. за признаване на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ за национално представителна организация
РЕШЕНИЕ № 316 от 09.04.2021 г. за признаване на Сдружение „Съюз на слепите в България“ за национално представителна организация
РЕШЕНИЕ № 317 от 09.04.2021 г. за признаване на Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ за национално представителна организация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 376 от 01.04.2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване
НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия
НАРЕДБА № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна
МЕТОДИКА за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката

 

Коментарите са затворени.