Държавен вестник, брой 30 от 13.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 30 от 13.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 30 от 13.04.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 108 за награждаване на проф. д-р Петко Ненков Салчев с орден „Св.св. Кирил и Методий“ огърлие

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 30.03.2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 3 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Стругар“
НАРЕДБА № 36 от 26.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Стругар“

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес
НАРЕДБА № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 140 от 08.04.2021 г. за приемане на представения доклад от Експертната комисия по чл. 99, ал. 1 от Закона за електронните съобщения за извършената работа и за резултатите от проведения на 6 април 2021 г. търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2428-НС от 08.04.2021 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2438-НС от 09.04.2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2440-НС от 11.04.2021 г. относно допълване на Решение № 2438-НС от 09.04.2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2441-НС от 11.04.2021 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс
РЕШЕНИЕ № 2442-НС от 11.04.2021 г. относно обявяване на Александър Велиславов Тодоров за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2443-НС от 11.04.2021 г. относно обявяване на Станислав Димитров Говедаров за народен представител в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, в Четиридесет и петото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2444-НС от 11.04.2021 г. относно обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Ловеч, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 14, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Ловеч, за 2021 г.

 

Коментарите са затворени.