Държавен вестник, брой 28 от 06.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 28 от 06.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 28 от 06.04.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 01.04.2021 г. за изменение на Списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 на МС от 1.06.2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 01.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 01.04.2021 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 01.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 от 01.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 01.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 01.04.2021 г. за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 01.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 01.04.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 01.04.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2015 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 01.04.2021 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 01.04.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 01.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 02.04.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 02.04.2021 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 02.04.2021 г. за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 на МС от 11.07.2011 г. за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга
МЕТОДИКА за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)40
МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)40
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)41
МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)41
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)41
МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)41
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
НАРЕДБА № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Министерство на енергетиката

СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
НАРЕДБА № 8 от 31.03.2021 г. за условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на лекарствени продукти на територията на Република България
НАРЕДБА № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди
ЗАПОВЕД № РД-01-129 от 26.02.2021 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 18e, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 14 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ за 2021 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
СПИСЪК на отписаните от Списъка на специалистите – вещи лица за 2021 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 20.10.2020 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, за 2021 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2021 г., утвърден с решение по протокол от 20.10.2020 г., т. 5 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2021 г., утвърден с решение по протокол от 20.10.2020 г., т. 1 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

 

Коментарите са затворени.