Полезно в ДВ (бр. 23 от 19.03.2021 г.)

В 23-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки поради необходимостта от транспониране в българското законодателство на разпоредбите на две европейски директиви, които създават минимални стандарти за защита на потребителите. Двете директиви възприемат принципа, че държавите членки не могат да запазват или въвеждат в своето национално законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивите, освен ако не е предвидено друго. При несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от търговеца да ги приведе в съответствие, да получи пропорционално намаляване на цената или да поиска разваляне на договора при условията, предвидени в закона.
Промени има в Закона за пътищата, които влизат в сила от днес и вече сбъркана винетка ще може да се коригира. Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер вкл. на държавата, в която е регистрирано превозното средство, или на категорията, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица. Необходимо е заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, както и да се установи безспорно, че в България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер.

Обезщетенията за отчуждените за нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на урбанизираните територии се изплащат от Агенция „Пътна инфраструктура“. Към кметовете на общини с население над 30 000 жители се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата, а в тези под 30 000 души е нужно решение на съответния общински съвет вкл. и мотивирано предложение на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Обнародвани са и промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които са насочени към усъвършенстването на организационната структура на въоръжените сили, трансформирането на системата за командване и управление, и логистичното осигуряване на въоръжените сили. Създават се две нови структури в състава на Българската армия – Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Разширяват се правомощията на началника на отбраната, свързани с непосредственото ръководство на командирите на командвания и командирите на трите вида въоръжени сили.

Коментарите са затворени.