Полезно в ДВ (бр. 18 от 02.03.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за филмовата индустрия. Част от измененията са насочени към увеличаване на финансирането на националното филмопроизводство, отделяне на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема, както и създаване на нова схема за възстановяване на разходи, която има като ефект стимулиране на инвестиции в сектора. Въвежда се схема за държавна помощ за възстановяване на разходи или така наречените стимули.

Разработена е нова концепция, засягаща сформирането на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“. Съставите на Националните художествени комисии са намалени от 9 на 7 членове, а мандатът им съкратен от една година на 6 месеца. Създават се две нови комисии за оценка на проекти за възстановяване на разходи и за фестивали и културни прояви, с оглед на регламентиране на схеми за държавна помощ. Премахва се финансовата комисия и финансовата оценка на проектите ще бъде извършвана от служители от състава на Националния филмов център.

Допълнен е Законът за движението по пътищата и така собствениците, които са прехвърлили автомобилите си до 27 декември 2017 г., но купувачите не са регистрирали колата на свое име в законоустановения срок, ще могат да подадат копие на документа за продажба в „Пътната полиция“ при съответната областна дирекция на МВР до края на 2023 г. За прекратяването на регистрацията отдел/сектор „Пътна полиция“ при областната дирекция на МВР издава на прехвърлителя по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията.

Обнародвана е нова  Наредба № 8 от 23 февруари 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им. Регламентират се: редът за контрол върху продуктите за растителна защита (ПРЗ); лицата, осъществяващи дейностите по търговия, преопаковане, съхранение и употреба на ПРЗ; обектите, в които се извършват дейностите по търговия, преопаковане, съхранение и употреба на ПРЗ; документацията, свързана с тези дейности, и растенията и растителните продукти при първичното им производство, върху които са употребени ПРЗ.

Определен е контролът върху въздушното пръскане, като на областните дирекции по безопасност на храните е възложено да контролират изпълнението на условията, при които е издадено разрешението за въздушно пръскане, а при постъпване на сигнали за нерегламентирано въздушно пръскане, извършването на проверки съгласно процедурата за контрол на земеделски стопанин при употребата на ПРЗ чрез въздушно пръскане.

Коментарите са затворени.