Държавен вестник, брой 25 от 26.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 25 от 26.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 25 от 26.03.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 102 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Коста Рика
УКАЗ № 103 за назначаване на Милена Георгиева Иванова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Коста Рика със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 2 от 16.03.2021 г. по конституционно дело № 13 от 2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 19.03.2021 г. за приемане на Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните
НАРЕДБА за изискванията за етикетирането и представянето на храните
НАРЕДБА за предоставянето на информация на потребителите за храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 19.03.2021 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 19.03.2021 г. за изменение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 на МС от 26.11.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 23.03.2021 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води
НАРЕДБА за ползването на повърхностните води
НАРЕДБА за ползването на повърхностните води
РЕШЕНИЕ № 248 от 19.03.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – медни руди, от находище „Цар Асен – 2“, община Пазарджик, област Пазарджик, на „КЦМ 2000“ – АД, гр. Пловдив
РЕШЕНИЕ № 249 от 22.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Сарафово – юг“, община Бургас, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 250 от 22.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 251 от 22.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Сахара 1“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 252 от 22.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Панорама – юг“, община Варна, област Варна

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 2 от 01.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Охранител“
НАРЕДБА № 9 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия „Охранител“

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
НАРЕДБА № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
НАРЕДБА № 3 от 11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
НАРЕДБА № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия

Поправки

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица в Пазарджишкия съдебен район за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за Пазарджишкия съдебен район за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд и Административния съд – Смолян, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, към Апелативния съд – Пловдив, и Административния съд – Хасково, за 2021 г.

 

Коментарите са затворени.