Държавен вестник, брой 24 от 23.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 24 от 23.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 24 от 23.03.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 89 за назначаване на Пламен Стоянов Цолов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко със седалище в гр. Рабат
УКАЗ № 93 за назначаване на Ирена Генадиева Ганчева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан със седалище в гр. Исламабад
УКАЗ № 94 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хондурас
УКАЗ № 95 за назначаване на Милена Георгиева Иванова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хондурас със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединенищати
УКАЗ № 96 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик наРепублика България в Белиз
УКАЗ № 97 за назначаване на Милена Георгиева Иванова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Белиз със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати
УКАЗ № 98 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гватемала
УКАЗ № 99 за назначаване на Милена Георгиева Иванова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гватемала със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединенищати
УКАЗ № 100 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, областХасково, на 27.06.2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 17.03.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 18.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 18.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за прилагане на процедури за пожарни изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010)

Министерство на финансите

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Висш адвокатски съвет

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 100 от 17.03.2021 г. за оттегляне изцяло Решение № 94 от 10.03.2021 г., с което се обявява за приключена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
РЕШЕНИЕ № 101 от 17.03.2021 г. за обявяване на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Кърджали, и Административния съд – Кърджали, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Сливен, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, Административния съд – Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд, за 2021 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2021 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, Административния съд – Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд

 

Коментарите са затворени.