Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 23 от 19.03.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за военната полиция
ЗАКОН за военното разузнаване
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Министерство на културата

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата и туризма на Китайската народна република за периода 2021 – 2024 г.

Министерство на труда и социалната политика

ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН 2021 – 2022 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 – 2022 г. между правителството на Република България и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ)

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-273 от 10.03.2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на икономиката

НАРЕДБА № РД-06-4 от 02.03.2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави

Българска народна банка

НАРЕДБА № 41 от 25.02.2021 г. за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
НАРЕДБА № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
НАРЕДБА № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2021 г.
СПИСЪК на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2021 г.

 

Коментарите са затворени.