Полезно в ДВ (бр. 9 от 02.02.2021 г.)

В брой 9 на “Държавен вестник” е обнародван Законът за българския жестов език.  Той е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и сред основните му цели са: признаване на българския жестов език за естествен самостоятелен език; осигуряване на безвъзмездна превода­ческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица; прилагане на българския жестов език в системата на предучилищното и училищното образование и на висшето образование; подготовка на специалисти за обучение по български жестов език и др.

В новия брой на ДВ е изменена и допълнена Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. Промените в наредбата целят намаляване на административната тежест във връзка с Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет чрез обединяване на публичния регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и регистрите на общинските администрации за издадените от тях разрешения. С цел спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за електронното управление е необходимо осигуряване на публичност на регистъра за търговци, осъществяващи обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил или водачи, извършващи дейността от името на регистриран търговец, но за своя сметка, чрез осигуряване на безплатен достъп по електронен път до него от представители на общините.

 

 

Коментарите са затворени.