Полезно в ДВ (бр. 13 от 16.02.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за пчеларството, касаещи регистрацията на пчелините, създаването на Съвет по пчеларството и още други изменения в Закона за водите.

Създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието, храните и горите. Ролята на съвета ще бъде да подпомага министъра в изпълнение на държавната политика в сектора, като до момента тази функция е изпълнявал Националният браншови пчеларски съюз.

Изискванията към пчелините са: пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите подават заявление по образец до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряваща безопасността на обекта и непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина. Обектите в горски територии могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина. За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии, тези изисквания не се прилагат.

 Изменен е Правилникът за издаване на българските лични документи в съответствие с изменението на Закона за българските лични документи, по силата на който е разписан механизъм за издаване на заместващи документи, за да се реализира правилото на чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно което в случаите на потвърждаване/налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане на пределите на Република България, в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност.

Издаването на временната карта за самоличност ще се извършва служебно от дирекция „Български документи за самоличност“ или областните дирекции на министерство на вътрешните работи (МВР) по седалище на съда, наложил съответната мярка, в срок до 8 работни часа от получаването по служебен път на съдебното разпореждане за отнемане на документите за самоличност.

Предадените и отнети лични карти и паспорти ще се съхраняват от съответната структура на МВР, в която са регистрирани заявленията за издаване на заместващия документ.

Обнародвана е нова Наредба № Н-4 от 11 февруари 2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги, която влиза в сила от днес.

Определя се съдържанието на регистрите, водени от Националната агенция за приходите и от Българския институт по метрология по Закона за хазарта, включващи регистри на организаторите на хазартни игри; издадените лицензи, включително отказаните, прекратените, отнетите, променените лицензи за организиране на хазартните игри; лабораториите, които да извършват изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване; решенията на изпълнителния директор на НАП; типовете и модификациите на игралното оборудване; джакпот системите; комуникационното оборудване, централната компютърна система, системите за онлайн залагания и игралния софтуер; устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри.

Коментарите са затворени.