Държавен вестник, брой 9 от 02.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 9 от 02.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 9 от 02.02.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за българския жестов език
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия

Президент на Републиката

УКАЗ № 17 за освобождаване на Любомир Николов Попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет
УКАЗ № 18 за назначаване на Деян Ангелов Катрачев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет съсседалище в гр. Кайро
УКАЗ № 19 за освобождаване на Василий Христов Такев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република
УКАЗ № 20 за назначаване на Иван Ангелов Найденов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република със седалище в Лисабон
УКАЗ № 22 за освобождаване на Мартин Иванов Иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Естония
УКАЗ № 23 за назначаване на Селвер Ахмед Халил за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в София
УКАЗ № 26 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 29.01.2021 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
НАРЕДБА за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Добрич
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на културата

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на културата
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности
НАРЕДБА № 3 от 10.07.2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

Министерство на земеделието, храните и горите

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните дирекции „Земеделие“

Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
НАРЕДБА № 1 от 5.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-1 от 27.01.2021 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения – медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение, към Министерството на отбраната
НАРЕДБА № Н-8 от 3.08.2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната
НАРЕДБА № Н-2 от 27.01.2021 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
НАРЕДБА № Н-5 от 11.03.2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели
НАРЕДБА № 2 от 7.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение
НАРЕДБА № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 36 от 28.01.2021 г. за обявяване на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограниченресурс

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЧР-з-738 от 16.12.2020 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност“190
ЗАПОВЕД № ЧР-з-685 от 21.12.2018 г. от 21.12.2018 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност“190

 

Коментарите са затворени.