Държавен вестник, брой 16 от 23.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 16 от 23.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 16 от 23.02.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за държавните такси
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 17.02.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 41 на Министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 на МС от 4.02.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 18.02.2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 18.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 18.02.2021 г. за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 18.02.2021 г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 18.02.2021 г. за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните технологии в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 18.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 на МС от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 от 18.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 18.02.2021 г. за одобряване на промени в разходите и трансферите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., свързани с дейностите и мерките за превенция и борба с COVID-19

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 2 от 28.01.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
НАРЕДБА № 6 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 5 от 09.02.2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз
НАРЕДБА № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз
НАРЕДБА № 6 от 8.10.2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-114 от 17.02.2021 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски204

 

Коментарите са затворени.