Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 13 от 16.02.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пчеларството
ЗАКОН за пчеларството
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за водите
РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
РЕШЕНИЕ за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и за определяне числеността на въоръжените сили

Президент на Републиката

УКАЗ № 37 за освобождаване на Борислав Кирилов Костов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Япония
УКАЗ № 38 за назначаване на Мариета Петрова Арабаджиева де Дескалси за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Япония със седалище в Токио

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 12.02.2021 г. за определяне размера на средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на духовните училища и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 12.02.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за военната полиция
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 12.02.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 12.02.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 12.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 на МС от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 122 от 15.02.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Младост ММЦ“, община Приморско, област Бургас

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на своите деветдесет и второ, деветдесет и трето, деветдесет и четвърто и деветдесет и пето заседание (2013 и 2014 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2015 г.) Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) Допълнение на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на своето деветдесет и шесто заседание (2014 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2015 г.) Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 01.02.2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
НАРЕДБА № V-12-299 от 16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
НАРЕДБА № Н-4 от 11.02.2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги
НАРЕДБА № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 15 от 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа
НАРЕДБА № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа
ИНСТРУКЦИЯ № RB 421133-001-09/4а-11 от 01.02.2021 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и главни дирекции ,,Изпълнение на наказанията“ и „Охрана“ към министъра на правосъдието при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (поверително) (поверително)

 

Коментарите са затворени.