Държавен вестник, брой 12 от 12.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 12 от 12.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 12 от 12.02.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за гарантиране на влоговете в банките
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за Българската народна банка
ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 41 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 29 януари 2021 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 08.02.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 81 от 2019 г.)
НАРЕДБА за Националния туристически регистър и за условията и реда за вписване в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 09.02.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиране
РЕШЕНИЕ № 98 от 04.02.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Стамополу – перла“, община Приморско, област Бургас

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на своите осемдесет и осмо, осемдесет и девето, деветдесето и деветдесет и първо заседание (2012 и 2013 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2013 г.) Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) Допълнение на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на своето деветдесет и второ заседание (2012 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2013 г.) Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

Министерство на енергетиката
Министерство на финансите
Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
НАРЕДБА № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 2266 от 12.02.2020 г. по административно дело № 5355 от 2019 г.
НАРЕДБА № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2009-НС от 10.02.2021 г. относно обявяване на Павел Михайлов Савов за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, в 44-то Народно събрание

Поправка

НАРЕДБА за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 19 на БНБ от 28.01.2021 г. за изваждане от обращение на възпоменателните монети, емитирани през 2015 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 8.02.2021 г.

 

Коментарите са затворени.