Държавен вестник, брой 11 от 09.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 11 от 09.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 11 от 09.02.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
ЗАКОН за железопътния транспорт
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
ЗАКОН за публичните предприятия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за изменение на Закона за лечебните заведения
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за публичните предприятия
РЕШЕНИЕ за одобряване на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14.12.2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Президент на Републиката

УКАЗ № 32 за награждаване на проф. Ивайло Боянов Знеполски с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 36 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 03.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи
НАРЕДБА за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 03.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
НАРЕДБА за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 03.02.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта, приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 03.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри
НАРЕДБА за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 04.02.2021 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2012 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 04.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 04.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 04.02.2021 г. за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 04.02.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 на МС от 11.01.2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 04.02.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 04.02.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г.

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях
НАРЕДБА № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария
НАРЕДБА № 28 от 3.10.2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 3 от 27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните
НАРЕДБА № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС
НАРЕДБА № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
НАРЕДБА № 7 от 24.04.2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
УСЛОВИЯ и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1987-НС от 04.02.2021 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-70 от 1.02.2021 г. за определяне списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година.218

 

Коментарите са затворени.