Държавен вестник, брой 10 от 05.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 10 от 05.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 10 от 05.02.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 27 за освобождаване на Емил Савов Ялнъзов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша
УКАЗ № 28 за назначаване на Маргарита Ганева Ганева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша със седалище във Варшава
УКАЗ № 29 за освобождаване на Емил Савов Ялнъзов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Литва
УКАЗ № 30 за назначаване на Селвер Ахмед Халил за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Литва със седалище в София

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 от 1.02.2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност
НАРЕДБА за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност
НАРЕДБА за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 1.02.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 1.02.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010 г.48
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения48
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 1.02.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет51
НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси51
НАРЕДБА за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества
НАРЕДБА за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 1.02.2021 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 на МС от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 1.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства58
НАРЕДБА за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства58
РЕШЕНИЕ № 74 от 29.01.2021 г. за откриване на процедура за въз-лагане на концесия за морски плаж „Къмпинг Веселие“, община Созопол, област Бургас66

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-1 от 15 яну¬ари 2021 г. за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа
ИНСТРУКЦИЯ за нивелация I и II клас98

 

Коментарите са затворени.