Полезно в ДВ (бр. 8 от 20.01.2021 г.)

В днешния брой 8 на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № Т-РД-04-1 от 22 януари 2021 г. за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19, която влиза в сила от днес. Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 1.03.2020 г. до 31.12.2020 г.  Максималният размер на помощта по схемата е 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г. Кандидатите за предоставяне на безвъзмездни средства попълват и подават по електронен път уеббазиран формуляр, подписан с квалифициран електронен подпис, за кандидатстване и придружителни документи в Системата за управление на националните инвестиции в срок от пет дни след влизането в сила на наредбата, но не по-късно от 31.05.2021 г.

Обнародвана е и нова Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, която се издава на основание новия Закон за храните (ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.). С нея се дава възможност храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, като и храните, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, и храните, предлагани в извънучилищни педагогически заведения за деца, да бъдат биологично произведени, съгласно изискванията на европейското законодателство. Сключените преди влизането в сила на наредбата договори за доставка на храни се привеждат в съответствие с изискванията й в едногодишен срок от влизането в сила.

Публикувани са промени в Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. Регламентират се производства, свързани с изцяло  нови  институти  като  доставчици  на  услуги  за  докладване  на  данни, организирана система за търговия, пазар за растеж и обвързан агент. Разработени са изискуемите документи по производствата, свързани с новите институти. Актуализирани са разпоредбите, регламентиращи производствата, свързани с управляващите дружества, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни схеми, във връзка с приети промени в съответните закони.

Коментарите са затворени.