Полезно в ДВ (бр. 1 от 05.01.2021 г.)

В първия за годината брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., с което се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет.

Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, с изключение на бюджета на Народното събрание, в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми.

Извършва се и разпределение на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет за 2021 г. като буфер, който може да бъде използван при неблагоприятно развитие на пандемията от COVID-19. При разпределяне на разходите и максималните размери на новите задължения за разходи по бюджетите на част от първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на делегираните бюджети в системата на предучилищното и училищното образование и Националния институт по метеорология и хидрология, буферът в размер 5 на сто се заделя по преценка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на одобрените разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по отделни показатели.

В неофициалния раздел е публикувана Заповед № ЗЦУ-1819 от 18.12.2020 г. № РД-05-1026 от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица (Приложения № 1 – 3). В нея се дефинират групите задължени лица, сроковете, условията и реда за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет.

Коментарите са затворени.