Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец декември 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 и  Годишен финансов отчет за 2020 г. – рамка на финансово отчитане – теми от семинар;

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2021 година; Независим финансов одит

Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансови вноски по ЗКПО
 2. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Изискуемост на ДДС при авансово плащане преди настъпване на данъчното събитие – Правото на данъчен кредит се обвързва от точно определени необходими релевантни моменти за възникване на данъчното събитие, а не само и единствено от извършено преди него авансово плащане – При неустановяване на действително осъществени доставки на услуги, без значение за правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС са данните за последващи доставки
 3. Водене на данъчен амортизационен план
 4. Вътреобщностно придобиване на стоки в Закона за данък върху добавената стойност
 5. Данък върху недвижимите имоти
 6. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 7. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 8. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане
 9. Данъчно облагане на доходите от наем
 10. Данъчно облагане на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество
 11. Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри
 12. Данъчно третиране на застраховките
 13. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки
 14. Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея (в сила от 1.01.2021 г.)
 15. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
 16. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
 17. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък (в сила от 1.01.2021 г.)
 18. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.  Режим „отложено плащане на акциз“
 19. Корпоративен данък
 20. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
 21. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови правоотношения
 22. Облагане на доходи от прехвърляне на права или имущество в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 23. Облагане на доходите на физическите лица.  Плосък данък
 24. Облагане на доходите от дейност като ЕТ
 25. Облагане на доходите от упражняване на свободна професия, от селско стопанство, както и от други извънтрудови правоотношения
 26. Облагане на социалните разходи
 27. Облагане по ЗКПО на бюджетните предприятия
 28. Облагане с окончателен данък на доходи, изплатени на български лица
 29. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 30. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 31. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси за населението
 32. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 33. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2021 година
 34. Регламентация на местните данъци и такси
 35. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 36. Специфични случаи на регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 37. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 38. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители
 39. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Връчване на съобщения съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 2. Събиране на публичните вземания
 3. Съобщения и призоваване на субекти по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Годишен финансов отчет за 2020 г. – рамка на финансово отчитане – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване
 3. Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 – тема от семинар
 4. Изисквания към счетоводната система на предприятието според Закона за счетоводството – принципи, съставители и публичност на финансовите отчети, съхраняване на информацията, защита на търговската тайна, административна отговорност
 5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори
 6. Независим финансов одит
 7. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 8. Счетоводен стандарт (СС) 18 – Приходи – разяснения – Данъчно третиране на извършени консултантски услуги, които не са конкретизирани във фактурите – Признаване на приходи в зависимост от етапа на завършеност на сделката – Оценяване на резултата от сделката
 9. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на нематериалните активи – Счетоводно третиране на разходи за ремонт на нает недвижим имот – Формиране на данъчен дълготраен нематериален актив

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2021 г.
 2. Заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 3. Изплащане на пенсиите.  Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите
 4. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2021 г.
 5. Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата, работещи по трудови правоотношения
 6. Осигуряване на работещите по трудови и нетрудови правоотношения лица
 7. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 8. Примерен образец на служебна бележка до Агенцията за социално подпомагане, издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 9. Промени в осигурителното законодателство за 2021 година
 10. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване
 11. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“
 12. Списък на доходите, върху които не се дължат осигурителни вноски

Труд и работна заплата

 1. Декларация за наличие или липса на промени съгласно ПМС № 325 от 26.11.2020 г.
 2. Декларация от работник за получаване на компенсации при условията и по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г.
 3. Заявление-декларация от работодател за получаване на компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г.
 4. Карта за участие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Запази ме“ (DOC-формат)
 5. Обезщетения при безработица
 6. Спиране и прекратяване получаването на обезщетение за безработица
 7. Списък на работниците и служителите за изплащане на компенсации по реда на ПМС №325 от 26.11.2020 г. (електронен формат) (XLS-формат)
 8. Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в предприятия, за които са въведени временни ограничения на дейността в резултат от наложени противоепидемични мерки в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Сделки. Банки и финанси

 1. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите институции
 2. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите институции
 3. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и финансовите институции
 4. Искане за възстановяване на сума
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 7. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 8. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 9. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. БВП – Разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Календар за работните дни и часове за 2001 – 2021 г.
 5. Минимална работна заплата за страната
 6. Минимални и максимални размери на пенсиите
 7. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за 1997 – 2021 г.
 8. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за 1997 – 2021 г.
 9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 11. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО за периода 1949 – 2021 г.
 12. Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на самоосигуряващите се лица

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Коментарите са затворени.