Държавен вестник, брой 8 от 29.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 8 от 29.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 8 от 29.01.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

Президент на Републиката

УКАЗ № 10 за освобождаване на Йорданка Йорданова Чобанова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката република
УКАЗ № 11 за назначаване на Васил Павлов Петков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката република със седалище в Братислава
УКАЗ № 14 за освобождаване на бригаден генерал Борислав Владимиров Сертов от длъжността директор наслужба „Военна полиция“
УКАЗ № 15 за награждаване на проф. д-р Ангел Симеонов Димитров с орден „Стара планина“ първа степен

Министерство на околната среда и водите

ИЗМЕНЕНИЕ от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
ПРОТОКОЛ от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-773 от 01.07.2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-773 от 1.07.2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-862 от 24.07.2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение
НАРЕДБА № 8121з-862 от 24.07.2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
НАРЕДБА № 8 от 4.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици14

Министерство на туризма

НАРЕДБА № Т-РД-04-1 от 22.01.2021 г. за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд
НАРЕДБА № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или орга-низирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвес-тиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен ин¬вестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни

Изпълнителна агенция „морска администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА за морските пристанища на Република България

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1954-НС от 26.01.2021 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2021 г.

 

Коментарите са затворени.