Държавен вестник, брой 6 от 22.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 6 от 22.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 6 от 22.01.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ – АД
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 15.01.2021 г. за приемане на Наредба за антидопинговата дейност
НАРЕДБА за антидопинговата дейност
НАРЕДБА за антидопинговата дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 15.01.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, приет с Постановление № 132 на Министерския съвет от 2016 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Антидопинговия център
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, приета с Постановление № 382 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
РЕШЕНИЕ № 32 от 15.01.2021 г. за непризнаване на Българска работодателска асоциация иновативни технологии „БРАИТ“ за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 44 от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Къмпинг юг“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 45 от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Атанасовска коса“ – част 1, община Бургас, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 46 от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Кранево – север“, община Балчик, област Добрич

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

КОДЕКС за нивата на шума на борда на корабите

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 7 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“
НАРЕДБА № 10 от 7.09.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 1 от 13.01.2021 г. за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти за риба и други водни организми
НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
НАРЕДБА № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Министерство на финансите

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № Н-2 от 2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му
НАРЕДБА № Н-2 от 2.07.2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му

 

Коментарите са затворени.