Полезно в ДВ (бр. 110 от 29.12.2020 г.)

В новия 110-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които са свързани с въвеждането на електронното правосъдие и влизат в сила от 30.06.2021 г. с малки изключения. Задължават се съдилищата да осигурят на страните възможност за плащане на таксите по електронен път, а освен това се регламентира, че ако молбата е подадена в електронна форма в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. Предвижда се, че „документ за внесени държавни такси и разноски по сметка на съда не се представя, ако са заплатени по електронен път в процеса на подаването на изявлението и в информационната система, използвана от съда, е получено електронно уведомление за плащането“ (в нов чл. 102з, ал. 2). А съдилищата се задължават ясно да обозначават на сайтовете си задълженията за такси, когато се извършват процесуални действия в електронна форма, както и да посочват и начините на заплащането им по електронен път.

С измененията в ГПК се прави и промяна в Закона за адвокатурата, с която на всички адвокати се дават 18 месеца, за да се регистрират в ЕПЕП и в информационна система за сигурно електронно връчване. Това задължение се вменява на адвокатите, тъй като се предлага изцяло нова концепция за това как се извършва връчване на адвокат по ГПК. Вместо познатото правило на чл. 51 ГПК за връчване в кантората, се предвижда, че то „се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие“. Т.е. това е единственият начин съдът да изпраща съобщения и книжа на адвокатите. Висшият адвокатски съвет уведомява Висшия съдебен съвет за избраните от адвокатите електронни адреси за връчване.

Урежда се и своеобразна ваканция за адвокатите – период, през който те могат да не получават призовки и съобщения. Предвидено е, че до 60 дни в годината всеки адвокат може да заяви, че няма да приема съобщения.  За гражданите се запазва правилото, че съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Но ако са избрали електронен адрес в ЕПЕП или квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, ще получат съобщения на тях. Кога е-съобщение от съда се счита за получено – решението е различно според това дали съобщението е връчено чрез ЕПЕП или по имейл. Регламентира се още, че съдът издава актовете си и извършва всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, освен ако поради естеството им или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин.

С измененията в ГПК се правят и такива в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се предвижда, че по наказателни дела съдът изготвя актовете си в Единната информационна система на съдилищата.

Обнародвано е Решение № 936 от 17 декември 2020 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2021 г. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Публикуван е нов Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“. Предвижда се управителният съвет на държавното предприятие да се състои от трима членове, в това число председател, изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор. Членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на компанията ще се назначават от министъра на икономиката по реда и при условията на Закона за публичните предприятия, правилника за неговото прилагане и приложимото законодателство. Държавното предприятие ще бъде структурирано в главно управление, включващо в себе си една главна дирекция – „Резерви и запаси от нефт и нефтопродукти“, една дирекция „Административно, финансово, информационно и правно осигуряване“, служител по сигурността на информацията и финансов контрольор. Към главната дирекция се предвиждат териториални звена – петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

Промени има в Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Актуализирани са текстовете по отношение на компетентните институции при ползване на правото на трансгранично здравно обслужване, като са отчетени правомощията на Изпълнителна агенция  „Медицински  надзор“  като  компетентна институция по управлението и координацията на дейностите по трансплантация. Прецизират се текстовете по отношение предоставяне на здравни услуги на граждани на други държави членки, упражняващи правото си  на трансгранично здравно обслужване в България.

Обнародвани са изменения и допълнения в Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник, за да се отговори на новите и актуализирани актове в областта на трудовото законодателство. Регламентират се случаите, когато не се приемат и изземат документи от НОИ, предвижда се, че документи, създадени и съхранявани само като електронни документи, се предават в НОИ само в електронен вид. Актуализират се изисквания към формата, качеството, наименованията и организацията на електронните документи и електронните подписи.

Коментарите са затворени.