Полезно в ДВ (бр. 106 от 15.12.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните. Този нов орган към министъра на земеделието, храните и горите ще координира държавната политика в сектор храни за гарантиране на устойчивото му развитие. В съвета ще бъдат включени всички браншови организации на хранителната верига като консултативен орган за приемане и провеждане на политики в областта на храните и тяхната безопасност.

Промени има в Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

На първо място, част измененията на наредбата се правят с оглед синхронизиране на разпоредбите ú с действащите към момента Закон за рибарството и аквакултурите, Закон за водите и подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане. Друга част от промените са с оглед постъпили искания от заинтересовани лица, Министерство на околната среда и водите, „Напоителни системи“ ЕАД, с които се изтъква необходимостта да бъде променено предназначението на част от язовирите, посочени в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 37 от 2008 г.

 Със свое Определение от 2 септември 2020 г. по административно дело № 9163 от 2020 г. Върховният административен съд спря действието на въведените от здравната каса на 15 август нови изисквания за диагностика на хепатит С, които предполагаха болничен престой и допълнителни изследвания, за да могат да получат пациентите лечение. Действието им е спряно до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.

 

Коментарите са затворени.