Държавен вестник, брой 110 от 29.12.2020 г.

Държавен вестник, брой 110 от 29.12.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 110 от 29.12.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за адвокатурата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за социалните услуги10
ЗАКОН за здравето10
ЗАКОН за лечебните заведения 10
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане10
ЗАКОН за местните данъци и такси10

Президент на Републиката

УКАЗ № 302 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас, на 28 февруари 2021 г.
УКАЗ № 303 за насрочване на частичен избор за кмет на община Баните, област Смолян, на28 февруари 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 от 22.12.2020 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 26.03.2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395 от 22.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396 от 22.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397 от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 от 22.12.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 318 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399 от 22.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми на Министерството на външните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402 от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404 от 22.12.2020 г. за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
ПРАВИЛНИК за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 от 22.12.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г.
НАРЕДБА за радиационна защита
НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406 от 23.12.2020 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407 от 23.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
РЕШЕНИЕ № 936 от 17.12.2020 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 953 от 22.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и алевролити, от находище „Идилево“, разположено в землището на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, на „ИМВАР“ – ООД, гр. София

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения
НАРЕДБА № 28 от 9.09.2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
НАРЕДБА № 5 от 21.03.2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
НАРЕДБА № 29 от 12.12.2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за приемане на фармако- терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести
НАРЕДБА № 2 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1923-НС от 22.12.2020 г. относно обявяване на Георги Александров Александров за народен представител в Трети изборен район – Варненски, в 44-то Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1011 от 18.12.2020 г. за утвърждаване на образци от годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2011, 2021, 2071, 2010 и 2001в, съгласно приложението68
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1012 от 18.12.2020 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане съгласно приложението
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1013 от 18.12.2020 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане съгласно приложението
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1014 от 18.12.2020 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане съгласно приложението
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1015 от 18.12.2020 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане съгласно приложението
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1016 от 18.12.2020 г. № У1016-40-947 от 11.12.2020 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението

 

Коментарите са затворени.