Държавен вестник, брой 106 от 15.12.2020 г.

Държавен вестник, брой 106 от 15.12.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 106 от 15.12.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 09.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 09.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 09.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за сметка на икономии на разходи по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 09.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 09.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 от 10.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране за новите защитени детски градини и защитени училища, одобрени с Решение № 857 на Министерския съвет от 26.11.2020 г. за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от 10.12.2020 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 10.12.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 10.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 от 10.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министерството на икономиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряването на водоснабдителната инфраструктура в община Севлиево и в община Габрово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 от 10.12.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 от 10.12.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество

Министерство на земеделието, храните и горите

ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Националния съвет по храните

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
НАРЕДБА № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите

Върховен административен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 02.09.2020 г. по административно дело № 9163 от 2020 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон49

 

Коментарите са затворени.