Държавен вестник, брой 102 от 01.12.2020 г.

Държавен вестник, брой 102 от 01.12.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 102 от 01.12.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за задълженията и договорите
ЗАКОН за задълженията и договорите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
ЗАКОН за опазване на околната среда
РЕШЕНИЕ за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 г.
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 247 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от 44-то Народно събрание на 19 ноември 2020 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 26.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 от 26.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 26.11.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
РЕШЕНИЕ № 856 от 26.11.2020 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
РЕШЕНИЕ № 857 от 26.11.2020 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.104(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г.)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за управление безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM CODE))
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.179(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10 декември 2004 г..)49
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за управление безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM CODE))49
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.195(80) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2005 г.)49
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за управление безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM CODE))49
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.273(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 декември 2008 г.)50
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за управление безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM CODE))
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.353(92) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 юни 2013 г.)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за управление безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM CODE))
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
НАРЕДБА № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт53
НАРЕДБА № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите56

 

Коментарите са затворени.